CAS | EUS
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Indizea

EUSKARAZ EN CASTELLANO
Androzentrismoa Androcentrismo
Aniztasun funtzionala Diversidad funcional
Autodefentsa feminista Autodefensa feminista
BDSM BDSM
Berdintasuna Igualdad
Berdintasunaren feminismoa / Desberdintasunaren feminismoa Feminismo de la igualdad / Feminismo de la diferencia
Bioemakumea eta biogizona. Zisemakumea eta zisgizona Biomujer y biohombre. Cismujer y cishombre
Biziaren jasangaritasuna Sostenibilidad de la vida
Cruisinga Cruising
Dardaragailua Vibrador
Denboraren erabilerak eta erantzunkidetasuna Usos del tiempo y corresponsabilidad
Desgaitasuna Discapacidad
Desgaitasunak eragindako bereizkeria bikoitza Doble discriminación por motivos de discapacidad
Dildoa Dildo
Egoneko bizitza Sedentarismo
Ekofeminismoa Ecofeminismo
Elkargunetza Interseccionalidad
Emakumeen aurkako indarkeria patriarkala edo indarkeria sexista Violencia patriarcal contra las mujeres o violencia sexista
Emakumeen giza eskubideak Derechos Humanos de las Mujeres
Emakumeen rol hirukoitza Triple rol de las mujeres
Feminismo islamdarra Feminismo islámico
Feminismoa eta mugimendu feminista Feminismo y Movimiento feminista
Generoa Género
Generoa Garapenean-GG ikuspegia Enfoque de Género en el Desarrollo-GED
Generoko eten digitala Brecha digital de género
Genero-nortasuna Identidad de género
Genero-premia praktikoak eta genero-interes estrategikoak Necesidades Prácticas de Género e Intereses Estratégicos de Género
Gizentasuna Obesidad
Gizontasun Hegemonikoa Masculinidad hegemónica
Gorputz eta kirol azturak Hábitos físico-deportivos
Gorputz Hezkuntza Educación Física
Heteronormatibitatea Heteronormatividad
Hezkidetza Coeducación
Hezkuntza Afektibo-sexuala Educación Afectivo-sexual
Homofobia Homofobia
Indarkeria matxista Violencia machista
Indarkeria sexista Violencia sexista
Indarkeria sinbolikoa Violencia simbólica
Jabekuntza Empoderamiento
Jabekuntza ekonomikoa Empoderamiento económico
Jazarpen homofobikoa eta transfobikoa Acoso homofóbico y transfóbico
Kapitalismo heteropatriarkala Capitalismo heteropatrialcal
Kirola Deporte
Komunikazioa ez sexista Comunicación no sexista
Lesbiana / Lesbianismoa Lesbiana / Lesbianismo
Lesbiana / Lesbiar mobilizazioa Lesbiana / Movilización lesbiana
LGTB mugimendua Movimiento LGTB
Lidergoa Liderazgo
Maitasun erromantikoa Amor romántico
Medikalizatzea Medicalización
Osasunerako Hezkuntza Educación para la Salud
Oztopo ikusezinak Barreras invisibles
Patriarkatua Patriarcado
Performatibitatea Performatividad
Prostituzioa Prostitución
Queer Queer
Sexualtasuna Sexualidad
Sexu-izua Terror sexual
Sexu-nortasuna Identidad sexual
Transexualitatea Transexualidad
Transexualitatea despatologizatzea Despatologización de la transexualidad
Ziberrindarkeriak Ciberviolencias