CAS | EUS
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Índice

EN CASTELLANO EUSKARAZ
Acoso homofóbico y transfóbico Jazarpen homofobikoa eta transfobikoa
Amor romántico Maitasun erromantikoa
Androcentrismo Androzentrismoa
Autodefensa feminista Autodefentsa feminista
Barreras invisibles Oztopo ikusezinak
BDSM BDSM
Biomujer y biohombre. Cismujer y cishombre Bioemakumea eta biogizona. Zisemakumea eta zisgizona
Brecha digital de género Generoko eten digitala
Capitalismo heteropatriarcal Kapitalismo heteropatriarkala
Ciberviolencias Ziberrindarkeriak
Coeducación Hezkidetza
Comunicación no sexista Komunikazio ez sexista
Cruising Cruisinga
Deporte Kirola
Derechos Humanos de las Mujeres Emakumeen giza eskubideak
Despatologización de la Transexualidad Transexualitatea despatologizatzea
Dildo Dildoa
Discapacidad Desgaitasuna
Diversidad funcional Aniztasun funtzionala
Doble discriminación por motivos de discapacidad Desgaitasunak eragindako bereizkeria bikoitza
Ecofeminismo Ekofeminismoa
Educación Afectivo-sexual Hezkuntza Afektibo-sexuala
Educación Física Gorputz Hezkuntza
Educación para la Salud Osasunerako Hezkuntza
Empoderamiento Jabekuntza
Empoderamiento económico Jabekuntza ekonomikoa
Enfoque de Género en el Desarrollo-GED Generoa Garapenean-GG ikuspegia
Feminismo y Movimiento Feminista Feminismoa eta mugimendu feminista
Feminismo la Igualdad / Feminismo de la Diferencia Berdintasunaren feminismoa / Desberdintasunaren feminismoa
Feminismo Islámico Feminismo islamdarra
Género Generoa
Hábitos físico-deportivos Gorputz eta kirol azturak
Heteronormatividad Heteronormatibitatea
Homofobia Homofobia
Identidad sexual Sexu-nortasuna
Identidad de género Genero-nortasuna
Igualdad Berdintasuna
Interseccionalidad Elkargunetza
Lesbiana/Lesbianismo Lesbiana / Lesbianismoa
Lesbiana / Movilización lesbiana Lesbiana / Lesbiar mobilizazioa
Liderazgo Lidergoa
Masculinidad hegemónica Gizontasun Hegemonikoa
Medicalización Medikalizatzea
Movimiento LGTB LGTB mugimendua
Necesidades Prácticas de Género e Intereses Estratégicos de Género Genero-premia praktikoak eta genero-interes estrategikoak
Obesidad Gizentasuna
Patriarcado Patriarkatua
Performatividad Performatibitatea
Prostitución Prostituzioa
Queer Queer
Sedentarismo Egoneko bizitza
Sexualidad Sexualtasuna
Sostenibilidad de la vida Biziaren jasangaritasuna
Terror sexual Sexu-izua
Transexualidad Transexualitatea
Triple rol de las mujeres Emakumeen rol hirukoitza
Usos del tiempo y corresponsabilidad Denboraren erabilerak eta erantzunkidetasuna
Vibrador Dardaragailua
Violencia machista Indarkeria matxista
Violencia patriarcal contra las mujeres o violencia sexista Emakumeen aurkako indarkeria patriarkala edo indarkeria sexista
Violencia sexista Indarkeria sexista
Violencia simbólica Indarkeria sinbolikoa